Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn các lớp thực hiện thí điểm mô hình VNEN cấp huyện tháng 3/2013
Kế hoạch SHCM chi tiết và phân công nhiệm vụ các thành viên.

PHÒNG GD&ĐT THAN UYÊN

 TRƯỜNG PTDTBTTH SỐ 2 XÃ PHÚC THAN

TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ MƯỜNG KIM

Số 12/KHCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Phúc Than, ngày 22 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2013

CÁC LỚP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI(VNEN)

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Than Uyên

 

          Căn cứ vào kế hoạch tổ chức dạy học thí điểm mô hình trường học mới(VNEN) tại trường Tiểu học số 1 xã Mường Kim và PTDTBTTH số 2 xã Phúc Than.

Căn cứ vào nhu cầu trao đổi, bồi dưỡng chuyên môn tập trung của giáo viên hai trường.

Cụm trường PTDTBTTH số 2 xã Phúc Than, Tiểu học số 1 xã Mường Kim xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tập trung tháng 3/2013 như sau:

I/ Mục đích

- Giúp giáo viên, cán bộ quản lý hai đơn vị trường có điều kiện trao đổi kinh nghiệm tổ chức quản lý, dạy-học theo mô hình VNEN.

- Trên cơ sở hướng dẫn học sinh học tập thực tế tại các lớp, dự giờ các tiết học. Các giáo viên có kinh nghiệm sẽ tư vấn, giúp đỡ tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm cách thức hỗ trợ học sinh học tập có hiệu quả.

- Thảo luận, thử nghiệm các phương pháp hỗ trợ Hội đồng tự quản quản lý, điều hành các hoạt động học tập có chất lượng.

II/ Nội dung SHCM.

1/ Dự giờ, hỗ trợ Hội đồng tự quản, nhóm trưởng.

- Số lượng tiết dự: 4 tiết.

+ Khối 2: 2 tiết(1 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt) thực hành tại lớp 2A1.

+ Khối 3: 2 tiết(1 tiết Toán, 1 tiết Tiếng Việt) thực hành tại lớp 3A1.

- Nhận xét giờ dạy; Hướng dẫn trực tiếp Hội đồng tự quản và nhóm trưởng.

2/ Sinh hoạt chuyên môn tập trung, tư vấn giúp đỡ nhà trường và giáo viên.

- Trao đổi các kinh nghiệm tổ chức cho học sinh hoạt động có hiệu quả trong các giờ học.

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả mô hình VNEN trong thời gian tiếp theo tại hai đơn vị trường.

- Các kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý(nếu có).

 3/ Thành phần tham gia:

+ Đại biểu mời: Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Phòng GD&ĐT.

+ Đại biểu tham dự: Tất cả CBQL, giáo viên tham gia giảng dạy các lớp VNEN của hai trường.

+ Đại biểu tham quan học tập: CBQL-GV trường Tiểu học số 2 xã Mường Than.

II/ Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày 28/03/2013(buổi chiều).

- Địa điểm: Đội 11- trường PTDTBTTH số 2 xã Phúc Than.

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tập trung tháng 3 năm 2013 các lớp thực hiện mô hình VNEN của hai trường Tiểu học số 1 xã Mường Kim và PTDTBTTH số 2 xã Phúc Than.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(b/c)

- BGH 2 trường(p/h)

- Chuyên môn 2 trường(t/h)

TM BGH HAI TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG(PTDTBTTH SỐ 2 XÃ PHÚC THAN)

 

 

 

 

 

 

PHAN BÁ ĐẠI

 

LỊCH BIỂU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung

Phân công nhiệm vụ

13 giờ 30 đến 15 giờ

Dự giờ 4 tiết(toán và Tiếng Việt lớp 2,3). GV khối nào dự khối đó.

Lớp 2: Thiện, Yến

Lớp 3: Đào, Hoa

15 giờ đến 15 giờ 15

Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ dạy.

Khối 2: Phượng

Khối 3: Đoan

15 giờ 15 đến 15 giờ 30

Giải lao

Các đại biểu di chuyển từ Đội 11 về trung tâm.

15 giờ 30 đến 16 giờ 30

- Thảo luận chuyên môn tập trung.

- Lãnh đạo, CM PGD&ĐT phát biểu.

Địa điểm: Phòng họp NT.

Thực hiện: Đoan+Phượng

16 giờ 30 đến 17 giờ 30

Giao lưu thể thao giữa 2 đơn vị trường và CM Phòng GD&ĐT

Người thực hiện: Đặng Hữu Đoan

19 giờ

Liên hoan chào mừng buổi SHCM chung (địa điểm thông báo sau)

Người thực hiện: Phan Đại + Nông Thị Đào

 

Ngày 26/03/2013 - 02:29:30
Tác giả: ĐẶNG HỮU ĐOAN -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo