Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

CHUYÊN MỤC
KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2012-2013
Các tổ chuyên môn nghiên cứu thực hiện

SỞ GD&ĐT LAI CHÂU

TRUNG TÂM GDTX SÌN HỒ

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-TTGDTX                                  Sìn hồ, ngày 18  tháng 9  năm 2012

                  

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ năm học 2012-2013

 

          A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 14/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013;

 2. Quyết định số 673/ QĐ-UBND, ngày 20/6/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của  giáo  dục Mầm  non,  giáo  dục  Phổ  thông,  giáo  dục  Thường xuyên; Quyết định số 612/QĐ- SGDĐT, ngày 13/7/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT về việc phê duyệt chương trình công tác năm học 2012 – 2013;

3. Công văn số 651/SGDĐT- GDTX-CN, ngày 28/8/2012 của Sở GD&ĐT-GDTX-CN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 -  2013 đối với GDTX;

4. Quyết định số 895/ QĐ- SGDĐT , ngày 20/8/2012 của Sở GD&ĐT về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2012 – 2013;

5.  Công  văn  số  633/SGDĐT-TTr  ngày 23/8/2012 của  sở  GD&ĐT  Lai Châu,  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2012-2013.

          B. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2012 - 2013

          I. Đặc điểm chung

          1. Biên chế tổ chức bộ máy

- Tổng số CB, GV, NV: 29, (Nữ: 17 = 58.6%; Dân tộc: 9 = 31%; Đảng viên: 12 = 41,4%); Trong đó CBQL: 3; Giáo viên: 16; Nhân viên: 10.

- Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 0; Đạt chuẩn: 26 = 89,7%; Chưa đạt chuẩn: 3 = 10,3%.

          2.  Số lượng lớp, học viên

- Tổng số lớp: 9 lớp (Khối 10: 3 lớp; Khối 11: 3 lớp; Khối 12: 3 lớp).

- Tổng số học viên: 310 (Nữ: 60 =19,3%; dân tộc: 307 = 99.0%). Trong đó:

-  Khối 10: 133 (Nữ: 30 = 22,5%; dân tộc: 132 = 99,2%);

- Khối 11: 94 (Nữ: 15 = 15,9%; dân tộc: 92 = 97,8%);

- Khối 12: 83 (Nữ: 15 = 18%; dân tộc: 83 = 100%)

          3. Thực hiện các phong trào thi đua năm học 2012 - 2013

* Đối với CBGV:

- 100% CBQL, GV, NV xếp loại Khá, Tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;

- 100% CBQL, GV xếp loại từ Đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

Trong đó: Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 6 đ/c đạt 37,5%;

                 Giáo viên dạy khá cấp trường: 10 đ/c đạt 62,5%;

- Kết nạp Đảng viên mới từ 4 – 6 đ/c.

* Đối với học viên: - Về hạnh kiểm:

Loại tốt: 55%; Loại khá: 35%; không có loại Yếu;

- Về học lực: Loại Khá giỏi: 11%; Loại TB: 65%; Không có loại Kém;

- Tỷ lệ chuyển lớp từ 95% trở lên;

- Tỷ lệ học viên tốt nghiệp THPT: 90% trở lên;

          - Số lượng, tỷ lệ học viên đỗ đại học, cao đẳng: 20%

          * Công tác thi đua, khen thưởng:

- Danh hiệu của tập thể: + Cờ thi đua của UBND tỉnh: 1 tập thể;

                                       + Lao động xuất sắc: 1 tập thể;

                                       + Lao động tiên tiến: 4 tập thể;

                                       + Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen: 1 - 2 tập thể;

                                     + Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh;

                                     + Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh: Công đoàn;

                                     + Bằng khen của tỉnh đoàn: Đoàn trường.

- Danh hiệu của cá nhân: + Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 1đ/c;

                                         + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 3 - 4đ/c;

                                         + Lao động tiên tiến: 22 - 23đ/c;

                               + Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen: 5 - 6 đ/c;

                                         + Bằng khen của UBND tỉnh: 1 đ/c.

          II. Thuận lợi

          -  Trung tâm GDTX Sìn Hồ luôn được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sát sao của Sở GD&ĐT, các phòng ban chuyên môn của Sở. Sự chỉ đạo của Huyện ủy – UBND huyện và sự phối kết hợp với các phòng ban của huyện;

- Đội ngũ CBGV của trung tâm được kiện toàn đủ về số lượng, cơ cấu về bộ môn được đảm bảo. Đa số GV  trẻ, khỏe, nhiệt tình có kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề;

- Trang thiết bị dạy học được đầu tư tương đối đầy đủ, hệ thống máy tính, máy chiếu đảm bảo cho việc dạy và học.

          III. Khó khăn

- Điều kiện kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc và nhân dân trong huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc còn lạc hậu, còn nhiều nơi nhân dân theo đạo trái pháp luật. Học viên chủ yếu là con em dân tộc trong huyện, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn, chủ yếu là đi học xa nhà phải ở lại trung tâm và thuê trọ để ăn học;

- Chế độ cho học viên bán trú còn chưa được hưởng nên cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng giáo dục của nhà trường;

- Tinh thần thiếu tự giác về công việc được giao của một bộ phận CBGV, công tác tự học, tự bồi dưỡng của một bộ phận giáo viên còn hạn chế.;

- Học viên còn chưa có ý thức về việc học tập cho mình, chất lượng của HV còn thấp, tỷ lệ yếu kém còn cao, chất lượng khảo sát đầu năm học rất thấp.

          C. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

          I. Mục tiêu

     - Công tác kiểm  tra nhằm phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa ngăn chặn các sai phạm, giúp đỡ cán bộ công nhân viên giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

     - Kiểm tra nhằm đưa phong trào dạy và học của Trung tâm ngày một phát triển và có chất lượng đúng với yêu cầu dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, thi thực chất. Từ đó lập lại kỷ cương trong các hoạt động của Trung tâm. Đồng thời khắc phục những tồn tại yếu kém để ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên, học viên.

     - Làm chuyển biến sự nhận thức của CB, GV, HV trong Trung tâm. Khơi dậy và phát huy niềm tự hào nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo. Tự nêu cao được trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo trong đơn vị. Khơi dậy ý thức tự giác học tập của học viên, chống lại các gian lận trong học tập, rèn luyện ý thức tự học để có năng lực thực chất.

          II. NHIỆM VỤ KIỂM TRA TRONG NĂM HỌC 2012 - 2013

          1. Ban kiểm tra nội bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ trong ban

Ghi chú

1

Phạm Văn Phôi

Giám đốc TTGDTX

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thái Dũng

P. Giám đốc TTGDTX

Phó ban

 

3

Lê Ngọc Hiếu

P. Giám đốc TTGDTX

Phó ban

 

4

Trần Thị Thủy

Thư kí Hội đồng

Thư kí

 

5

Đặng Thị Thành

Tổ trưởng tổ Văn - Sử

Uỷ viên

 

6

Nguyễn Thị Khánh Dư

Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - Địa

Uỷ viên

 

7

Vũ Đình Thi

Tổ trưởng tổ Hành chính VP

Uỷ viên

 

          2. Nội dung Kiểm tra 

          2.1. Kiểm tra 100% hoạt động sư phạm của giáo viên của trung tâm, trong đó kiểm tra toàn diện 6 GV. Cần tập trung vào những nội dung sau:

     - Hồ sơ sổ sách của các tổ, của giáo viên theo quy định;

     - Ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực: Kiểm tra công tác ra đề, kiểm tra, coi, chấm, vào điểm, đánh giá xếp loại HV của GV;

     - Kiểm tra công tác soạn giảng, đổi mới nội dung, chương trình, SGK, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá;

     - Kiểm tra kết quả giảng dạy của giáo viên, So sánh với việc đăng kí chất lượng của giáo viên từ đầu năm học;

     - Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động;

     - Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

     Số đợt kiểm tra: Hàng tháng trong năm học.

          2.2 Kiểm tra hoạt động của 4 tổ chuyên môn:

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của tổ;

- Kiểm tra việc sinh hoạt chuyên môn, dạy chuyên đề của các tổ;

Số đợt kiểm tra: 1 đợt.

          2.3. Kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường:

Kiểm tra về cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản của nhà trường;

Số đợt kiểm tra: 2 đợt (Tháng 12/2012 và tháng 5/2013).

          2.4. Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị:

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy của phòng thiết bị, thư viện;

- Kiểm tra hồ sơ quản lí, việc thực hiện các nhiệm vụ của cán bộ thiết bị, thí nghiệm, giáo viên bộ môn về việc bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học;

- Kiểm tra việc cấp phát sách giấy vở viết cho học viên;

Số đợt kiểm tra: 2 đợt (Tháng 10/2012 và tháng 5/2013).

          2.5. Kiểm tra công tác nội trú:

- Kiểm tra việc sinh hoạt, công tác an ninh trật tự, ...

- Việc thực hiện chế độ ăn cho học viên;

Số đợt kiểm tra: 4 đợt.

          2.6. Kiểm tra về công tác quản lý tài chính.

     - Kiểm tra công tác tài chính theo quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính;

Số đợt kiểm tra: Mỗi quý 1 lần.

          2.7. Kiểm tra hoạt động bộ phận văn thư hành chính.

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy của trung tâm;

- Việc theo dõi công văn đi và đến, công tác lưu trữ;

Số đợt kiểm tra: 1 đợt (Tháng 1/2013).

          3. Sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác kiểm tra.

- Báo cáo Kế hoạch kiểm tra nội bộ (20/9/2012);

- Báo cáo sơ kết công tác KT kỳ I (05/01/2013);

-  Báo  cáo  tổng  kết  công  tác  KTNB    thực  hiện  các  tiêu  chí  KTNB  (30/5/2013);

- Báo cáo khác (nếu có).

          III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ Đảng trong công tác kiểm tra.

2. Phân công trách nhiệm rõ ràng, phù hợp năng lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để  mọi lực lượng kiểm tra  phát huy tốt năng lực, sở trường của mình.

3. Gắn trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ đối với người đứng đầu các bộ phận.

4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, chi tiết. Phối hợp tốt với các TC đoàn thể, thông báo công khai kết quả kiểm tra.

5. Thực hiện tốt chế độ hồ sơ kiểm tra (như biên bản kiểm tra, phiếu dự giờ, ...)

          D.  KẾ HOẠCH KIỂM TRA HÀNG THÁNG      

STT

Nội dung

Đối tượng kiểm tra

Thời gian

Ghi chú

1

- Kiểm tra thiết bị thư viện;

- Kiểm tra việc phân công phòng ở học viên;

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách của GV.

- Cán bộ thiết bị thư viện

- Ban quản lí nội trú

 

- Giáo viên các tổ

9/2012

 

2

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn;

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị;

- Kiểm tra tài chính quý 3.

- Tổ trưởng các tổ

 

- CB phụ trách TV, TB

 

- Kế toán

10/2012

 

3

Kiểm tra hoạt động sư phạm của 3 giáo viên.

Giáo viên

11/2012

 

4

Ngày 20/09/2012 - 09:15:11
Tác giả: PHẠM VĂN PHÔI -*-


[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo