HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM 2017