Năm 2011 - 2012 trường mầm non Hoa Ban đã có nhiều thay đổi.