Đây là biện pháp hữu hiệu trong việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.