Ngày 20 tháng 4 chi đoàn trường MN Hoa Ban đã tổ chức đại hội đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ 2012 - 2014