Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 42
Năm 2020 : 8.164
 • Lù Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó CMMN 1
  • Điện thoại:
   0399968048
  • Email:
   luthihiep2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lù Thị Hiệp hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi trung tâm. Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó Tổ chuyên môn Mầm non 1. Đã có 8 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Đàm Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0988156118
  • Email:
   vanngo15081990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Đàm Thị Vân hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi Pa Mu. Đã có 1 năm gắn bó với đơn vị trường. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Phan Thị Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0364921547
  • Email:
   phanbang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Phan Thị Bằng hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tuổi trung tâm. . Đã có 10 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Lù Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0355807772
  • Email:
   luthituyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lù Thị Tuyết hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3-5 tuổi Nậm cười. Đã có 7 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Vừ Thị Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0368 486 164
  • Email:
   khanhnhihb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Vừ Thị Ly hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3-4-5 tuổi Nậm tảng. Đã có 7 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Lý Thị Vụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0382301902
  • Email:
   lyvungbumnua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lý Thị Vụng hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi Pa mu. Đã có 10 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Lý Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0919341214
  • Email:
   lienmamnonhuabum@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lý Thị Liên hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 2-3-4-5 tuổi Pa Cheo. Đã có 5 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Long Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0968742134
  • Email:
   dangconbn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí  Long Thị Tuyết hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi Trung tâm. Công tác kiêm nhiệm: Bí thưddoanf thanh niên. Đã có 5 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Pờ Gạ Xứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   pogaxu1994@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Pờ Gạ Xứ hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tuổi Pa Mu.  Đã có 5 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Lù Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Thủ quỹ.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0965471276
  • Email:
   luthihiep2@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lù Thị Hiệp hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi trung tâm. Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó CMMN 1 - Thủ quỹ. Đã có 8 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.

 • Đồng chí: Vàng Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Trưởng ban- Ban thanh tra nhân dân.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0379875288
  • Email:
   vangthibich2019@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Vàng Thị Bích hiện là Giáo viên chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi Pa Mu. Chức vụ kiêm nhiệm: Trưởng BTTND. Đã có 10 năm gắn bó với đơn vị trường và đã góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và đổi mới trường Mầm non Hua Bum, đem lại nhiều thành tích cho nhà trường cũng như địa phương. Được đông đảo học sinh yêu mến, được phụ huynh tin tưởng và được đồng nghiệp và cấp trên tín nhiệm.