Nhà trường gồm có 44 đồng chí Cán bộ giáo viên, nhân viên. Trong đó có Ban giám hiệu 3 đồng chí, giáo viên 37 đồng chí; nhân viên 4 đồng chí; Nhà trường có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ Hành chính văn phòng.

1. Đồng chí : Nguyễn Thị Hoài - Hiệu trưởng

                     Điện Thoại: 0366205196

                     Địa chỉ Gmai cá nhân: mienhoai@gmail.com

                     Địa chỉ Gmai nhà trường: c0khunhatd.laichau@moet.edu.vn

2. Đồng chí : Phạm Thị Loan - P.Hiệu trưởng

                     Điện Thoại: 0367550621

                     Địa chỉ Gmail cá nhân: 84phamloan@gmail.com

                     Địa chỉ Gmail nhà trường: c0khunhatd.laichau@moet.edu.vn

3. Đồng chí : Nguyễn Thị Liên - P.Hiệu trưởng

                     Điện Thoại: 0398018312

                     Địa chỉ Gmai cá nhân: 83nguyenlien@gmail.com

                     Địa chỉ Gmai nhà trường: c0khunhatd.laichau@moet.edu.vn