Ban Giám hiệu gồm có 1 Hiệu trưởng và 2 Hiệu phó

                        1. Đồng chí : Nguyễn Thị Hoài          Sinh năm: 1972

                                            Chức vụ: Hiệu trưởng

                                            Trình độ: Cao Đẳng sư phạm

                                            Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận

                                             Điện Thoại: 0366205196

                                             Địa chỉ Gmai cá nhân: mienhoai@gmail.com

                                             Địa chỉ Gmai nhà trường: c0khunhatd.laichau@moet.edu.vn

                          2. Đồng chí: Phạm Thị Loan      Sinh năm 1984

                                             Chức vụ: Phó hiệu trưởng

                                              Trình độ: Đại học sư phạm

                                             Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận

                                              Điện Thoại: 0367550621

                                              Địa chỉ Gmail cá nhân: 84phamloan@gmail.com

                                               Địa chỉ Gmail nhà trường: c0khunhatd.laichau@moet.edu.vn

                           3. Đồng chí: Nguyễn Thị Liên                   Sinh năm: 1983

                                              Chức vụ: Phó hiệu trưởng

                                              Trình độ: Đại học sư phạm

                                              Trình độ lý luận: Trung cấp lý luận

                                               Điện Thoại: 0398018312

                                               Địa chỉ Gmai cá nhân: 83nguyenlien@gmail.com

                                                Địa chỉ Gmai nhà trường: c0khunhatd.laichau@moet.edu.vn

 

                                                                                                                                  Tác giả: Phạm Thị Loan