Nhà trường có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ hành chính được thành lập theo quyết định số: 77/QĐ-MNKH, ngày 22/8/2018 của trường mầm non gồm có:  tổ chuyên môn số 1 gồm có 15 đồng chí; tổ chuyên môn số 2 gồm có: 12 đồng chí; tổ chuyên môn số 3 gồm có: 10 đồng chí

Tổ hành chính gồm: 4 đồng chí