Tổ Mẫu giáo bè gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên

1. Tổ trưởng:  Đào Thị Thanh Phương

2. Tổ phó: Lò Thị Kiên

2 Tổ viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

                 Lù Thị Doanh

                 Nguyễn Thị Ngân

                 Nguyễn Thị Thanh

                 Hoàng Thị Huệ

                  Lò Thị Ngoan

                 Nguyễn Thị Huyền

                  Lò Thị Hoa

                  Hoàng Thị Ngọc Ánh

                  Nguyễn Thị Học

                  Lò Thị Lan