Tổ Mẫu giáo bè gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên

1. Tổ trưởng: Lữ Thị Thu Hằng

2. Tổ phó: Lò Thị Kiên

2 Tổ viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

                 Lù Thị Doanh

                 Nguyễn Thị Yến

                 Nguyễn Thị Măng

                 Hoàng Thị Huệ

                  Lò Thị Ngoan

                  Lò Thị Lan

                  Lò Thị Hoa