Tổ gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó, tổ viên

1. Tổ trưởng: Hà Thị Giễm My

2. Tổ phó: Đinh Thị Loan

3. Tổ viên: Vũ Thị Liên

                  Lù Thị Hiền

                  Lò Thị Giang

               Nguyễn Thị liễu

                Phàn Thị Ghìn

                  Hoàng Thị Liên

                  Vàng Thị Loan

                  Lò Thị Tượi

                Lò Thị Hặc

                 Lù Thị Lý

                Khoàng Thị Phượng