Tổ gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó, tổ viên

1. Tổ trưởng: Nguyễn Thị Học

2. Tổ phó: Hoàng Thị Ngọc Ánh

3. Tổ viên: Vũ Thị Liên

                  Lù Thị Hiền

                  Lò Thị Giang

                  Lò Thị Hặc

                  Nguyễn Thị Thanh

                  Hoàng Thị Liên

                  Vàng Thị Loan

                  Lò Thị Tượi

                 Phạm Thị Ngần

                 Lù Thị Lý

                Khoàng Thị Phượng