Tổ gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên

1. Tổ trưởng: Đào Thị Thanh Phương

2. Tổ Phó: Đinh Thị Loan

3. Tổ viên: Nguyễn Thị Liễu

                  Phàn Thị Ghìn

                  Nguyễn Thị Huyền

                  Đỗ Thị Nguyên

                  Nguyễn Thị Ngân

                  Vàng Thị Lan

                   Lò Thị lan

                  Hà Thị lang

                   Hà Giễm My

                  Đặng thị Liễu