Tổ gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và các tổ viên

1. Tổ trưởng: Lữ Thị Hằng

2. Tổ Phó: Phạm Thị Ngần

3. Tổ viên: Nguyễn Thị Liễu

                  Nguyễn Thị Măng

                  Đỗ Thị Nguyên

                  Vàng Thị Lan

                   Lò Thị lan

                  Hà Thị Lang

                  Vi Thị Hoài

                Nguyễn Thị Yến