Tổ Hành chính-văn phòng gồm có: 1 y sỹ, 1 kế toán, 1 bảo vệ và 1 phục vụ.

1. Tổ trưởng: Triệu Công Danh

2. Tổ viên: Bùi Thị Thương

                 Lò văn Trung

                 Lò Thị Vinh