Lịch học tập

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
22/02/2021
Kiểm tra điểm cơ sở vật chất các điểm trường
BGH
Thứ Ba
23/02/2021
Kiểm tra các điểm lẻ
BGH
Thứ Tư
24/02/2021
Kiểm tra công tác bán trú
Thứ Năm
25/02/2021
Kiểm tra nền nếp học sinh, Làm báo cáo
Thứ Sáu
26/02/2021
Dạy định mức
Thứ Bảy
27/02/2021
Nghỉ
Chủ Nhật
28/02/2021
Nghỉ