Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền pháp luật tháng 8 năm 2022

Trường Mầm non Mường Mít thực hiện nội dung trọng tâm để truyên truyền trong tháng 8 tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Bài -TT Tháng 8/2022

 

Thực hiện công văn số 618 /HD-PGD&ĐT:   Than Uyên, ngày tháng 8 năm 2022

Về việc triển khai tuyên truyền tháng 8/2022.

Quyết tâm và tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

 Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp lớn mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra có ý nghĩa rất quan trọng giúp các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành thực hiện các hoạt động kịp thời đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

          Lãnh đạo, chỉ đạo trong việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Xác định học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của đảng viên và tổ chức Đảng, là khâu trước hết rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề đảm bảo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng đề ra.

          Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 147-CV/ĐUK ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 23/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐU về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã yêu cầu các cấp ủy trực thuộc đảm bảo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tính chất, điều kiện của đơn vị và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; Cho phép đa dạng các hình thức học tập tuyên truyền, phổ biến…

Ngày 23/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã có Công văn số 163-CV/ĐU thông báo về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tại 6 điểm cầu học trực tuyến. Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra trong 02 ngày, 27 và 28/3/2021.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt

sinh hoạt chính trị sâu rộng, các đơn vị chức năng toàn ngành Tài chính đã thực hiện khẩn trương việc kết nối đường truyền trực tuyến với Trung ương, theo đó có 5 điểm cầu của Bộ được kết nối với điểm cầu trung tâm của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho 2.838 đảng viên của Đảng bộ được tham dự học tập trực tuyến. Các cán bộ, đảng viên đã cố gắng tối đa sắp xếp công việc để học tập vào ngày nghỉ, trực tiếp nghe các đồng chí là Ủy viên truyền đạt các nội dung Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Khoá XII…. Qua đó, các cán bộ, đảng viên đã nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị vững tâm thế tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động. Ngoài việc phải tập trung học tập, quán triệt trực tuyến toàn quốc, Đảng ủy cũng yêu cầu các cấp ủy trực thuộc phải không ngừng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, về những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khẩn trương, kịp thời đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngày 23/4/2021, có Công văn số 198-CV/ĐUTC đề nghị toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ chưa tham gia học tập hoặc đã tham gia nhưng chưa đảm bảo thời lượng học Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (đợt 2) với 604 đảng viên tham dự. Song song với việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giao Văn phòng Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với cấp uỷ các tổ chức đảng trong Đảng bộ xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo, từng cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội thuộc và trực thuộc Đảng bộ khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chương trình hành động của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ và phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

          Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ chủ trì xây dựng đề cương kiểm tra, giám sát sau học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị để có cơ sở trình Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ định kỳ báo cáo cấp trên về chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 17/5/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 19/5/2021, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu lần thứ XXV của Đảng bộ Bộ.

          Nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, ngày 28/5/2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong giai đoạn mới trong đó nêu rõ quan điểm về đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập bằng hình thức trực tuyến; nâng cao chất lượng báo cáo viên. Làm cho việc học tập nghị quyết của Đảng thực sự trở thành nhu cầu thiết thân của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; là tiền đề vững chắc cho sự thành công trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

          Đảng ủy Bộ cũng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thuộc và trực thuộc Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Chương trình hành động, bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Với sự quyết tâm của Đảng ủy cùng toàn Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đi vào vào cuộc sống của mỗi đảng viên trong Đảng bộ và sẽ được cụ thể hóa trong các Chương trình hành động của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ./.

ThS. Bùi Văn Hùng


Tác giả: Trường Mầm non Mường Mít
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 54
Tháng trước : 937