Trẻ trải nghiệm gói bánh

Text below

Text below

Hàng năm cứ vào dịp tết nguyên dấn là ngườ người gói bành, nhà nhà gói bánh. Để biết được không khí gói bánh ngày tết, ngày 25/01/2019 trường MN Pha Mu đã tổ chức cho trẻ trải nghiệm gói bánh trưng

Sản phẩm của cô và trò

Trẻ chuẩn bị được thưởng thức bánh trưng

Phụ huynh và trẻ vui mừng khi tham gia trải nghiệm