Chấm đồ dùng tự tạo

Nhà trường thi chấm đồ chơi tự tạo chào mừng ngày PNVN 20/10