Chấm đò dùng tự tạo

Thi chấm đồ dùng tự tạo chào mừng ngày PNVN 20/10