Lấy trẻ làm trung tâm
Tổ chức rà soát các quyết định của từng cán bộ, CNV chức nhà nước.
Qua đối chiếu nếu đồng chí nào đã có các quyết định tuyển dụng thì phô to công chứng
Đồng chí nào chưa có quyết định tuyển dụng mà không có danh sách thì hiệu trưởng chịu trách nhiệm.