Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo

Vừa qua nhà trường đã tổ chức thi làm đồ dùng,

đồ chơi tự tạo