Tổ chuyên môn có 01 tổ trưởng, 01 tổ Phó và 15 thành viên