Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về sốợng đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định. Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng đảm bảo các điều kiện về năm công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý giáo dục, có năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức tốt được giáo viên, nhân viên trong trường tín nhiệm. Tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt trình độ trên chuẩn cao, giáo viên, nhân viên thưng xuyên được bồi dưỡng và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm cán bộ quản lý, giáo viên được đánh giá xếp loại theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt ở mức khá trở lên. Đội ngũ giáo viên, nhân viên được phân công công việc phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

13/13 giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên trong đó tỷ lệ trên chuẩn ợt so với quy định. Hằng năm công tác đánh giá, xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 100% giáo viên đạt mức khá trở lên vượt 20% so với quy định; trong đó 44,4% đạt mức tốt ợt 24,4% so với quy định. Trong 05 năm liên tiếp nhà trường không có giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Nhân viên trong nhà trưng được phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ đào to và năng lực làm việc thực tế của mỗi cá nhân, hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường không có giáo viên, nhân viên bị kỷ luật.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ phù hợp vùng miền và chương trình GDMN

 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 1 lớp 16 cháu với 01 cô giáo 

Lớp 3 tuổi- dưới 4 tuổi: 02 lớp 51 cháu với 04 cô giáo

Lớp 4 tuổi – dưới 5 tuổi: 02 lớp 44 cháu với 2 cô giáo 

Lớp 5 tuổi – 6 tuổi: 02 lớp 57 cháu với 03 cô giáo 

Lớp ghép 2-4 tuổi 01 lớp 17 cháu với 01 giáo viên