Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • VL6-tuần 15
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • vat lí 9-tuần 15
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • vat lí 9-tuần 14
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • VL6-tuần 14
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • vat lí 9-tuần 13
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • VL6-tuần13
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 12 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Giao án địa 9 tuần 12
  | Nguyễn Văn Tú - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 19 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Giao án đia 7 tuân 12
  | Nguyễn Văn Tú - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giao án địa 6 tuân 12
  | Nguyễn Văn Tú - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 34 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CN 9 TUẦN 12
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 22 lượt tải | 1 file đính kèm