Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 29 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Văn Tuyển PCNV giảng dạy thể dục lớp 8A,BCD, thể dục lớp 6A,B,D, GDCD lớp 6A, chủ nhiệp lớp 6A
  | Nguyễn Văn Tuyển_PTDTBT THCS xã Ta Gia | 28 lượt tải | 41 file đính kèm
  GA
 • HOÀNG THỊ NGHIỆP Báo giảng 2021- 2021
  | Hoàng Thị Nghiệp - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 12 lượt tải | 9 file đính kèm
 • Lịch báo giảng năm học 2020 - 2021
  | Đỗ Vũ Bách - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 12 lượt tải | 6 file đính kèm
  Toán 6BD, Vật lý 7BC, Công nghệ 6BCD
 • Báo giảng Nguyễn Hải (Ngữ văn 6AB, (9AB)
  | Nguyễn Thanh Hải - PTDTBT THCS Ta Gia | 30 lượt tải | 19 file đính kèm
 • Lịch báo giảng
  | Điêu Văn Sinh - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
  BG
 • BÁO GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021: Trần Văn Hậu: Nhiệm vụ phân công giảng dạy sinh 7D.6ABC. HÓA 8ABCD
  | Trần Văn Hậu - PTDTBT THCS xã Ta Gia | 35 lượt tải | 19 file đính kèm