Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • BÁO GIẢNG TUẦN 14
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • báo giảng tuần 13
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 13
  | Phan Văn Kỳ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lìm Văn Toan. Nhiệm vu phân công giảng dạy: Toán 9A, Vật lí 9B
  | Lìm Văn Toan - PTDTBT THCS Tà Hừa | 77 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 12
  | Phan Văn Kỳ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG TUẦN 12
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 1 - 11
  | Phan Văn Kỳ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG TUẦN 11
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 19 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG TUẦN 10
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 9
  | Phan Văn Kỳ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 17 lượt tải | 1 file đính kèm