Trường THCS Ma Quai.            Thưa các bạn!           Ma Quai cái tên mới mà cũ; ngày xưa, Ma Quai và Lùng Thàng là một một xã và có tên là Ma Quai. Sau này, khi tách xã thì chỗ chúng tôi bầy giờ vẫn được lấy tên là Ma Quai. Xã Ma Quai có 9 bản và có 4 dân tộc chủ yếu: H'mông, Thái, ...