Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Tháng 08 : 910
Năm 2020 : 10.835
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Năm học 2017 - 2018 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌN HỒ Căn cứ thông tư Số: 24/2010/TT-BGDĐT ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đà

PHÒNG GD&ĐT SÌN HỒ

TRƯỜNG PTDTBT THCS

PHÌN  HỒ

 
 
 

Số: 07/QĐ-PTDTBT THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

                Phìn Hồ, ngày  18 tháng  9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

Năm học 2017 - 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌN HỒ

 

          Căn cứ thông tư Số: 24/2010/TT-BGDĐT ngày 2 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường PTDTBT;

          Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BGD ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập;

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;

          Xét năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường PTDTBT THCS Phìn Hồ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ năm học 2017 - 2018 (có danh sách phân công cụ thể kèm theo).

          Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công việc được giao.

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổ trưởng các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi  nhận:

     -  Như điều 3 (để t/h)

     -  Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌN HỒ

 NĂM HỌC: 2017 - 2018

(Kèm theo quyết định số: 07 /QĐ-PTDTBT THCS ngày  18 tháng  9  năm 2017

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Phìn Hồ)

          1. Ông: Nguyễn Quốc Bảo - Hiệu trưởng: Quản lý, điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phìn Hồ về mọi hoạt động sư pham, công tác giáo dục của nhà trường và một số công việc khác do lãnh đạo Phòng GD&ĐT, xã phân công, trực tiếp chỉ đạo những nội dung sau: Chỉ đạo trực tiếp tổ hành chính ;Công tác chính trị, tư tưởng; bảo vệ nội bộ; quốc phòng, an ninh; Thi đua - Khen thưởng, kỉ luật; kiểm tra nội bộ; quy chế dân chủ; trường chuẩn quốc gia; chế độ CB, GV, CNV và học sinh; trực tiếp chỉ đạo tổ hành chính giảng dạy môn anh văn lớp 6A.

          2. Bà: Nguyễn Thanh Định - Phó hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phìn Hồ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ về một số nội dung sau: Phụ trách chuyên môn; chế độ học tập học sinh ; học phí học sinh,  trực tiếp chỉ đạo tổ khoa học xã hội, duy trì sĩ số, công tác bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém; kiểm định chất chất lượng giáo dục nhà trường; tuyển sinh, giảng dạy CĐTC toán 8 ; các cuộc vận động : học tập lam theo tấm gương Chủ Tịch Hố Chí Minh, trường học thân thiện học sinh tích cực, phòng chống hút thuốc lá, HIV  và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

          3. Ông: Tạ Văn Tráng- Phó hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Phìn Hồ, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ về một số nội dung sau: Phổ cập GDTHCS, công tác bán trú, cơ sở vật chất, chỉ đạo trực tiếp tổ khoa học tự nhiên, các phong trào; giáo dục môi trường; an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy; an toàn thực phẩm; thông kê các phần mềm; dạy CĐTC môn Toán 6  và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

   4. Ông: Hà Công Trang  - CTCĐ: Trực tiếp quản lý, chỉ đạo điều hành công tác công đoàn trường; phụ trách thi đua khen thưởng; các phong trào thi đua và các cuộc vân động của cấp trên; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi, chấm công cán bộ, giáo viên, nhân viên; Tổ trưởng tổ KHTN ;trực tiếp giảng dạy môn hóa khối 8,9; sinh khối 6; CN 7B.

 5. Nguyễn Thị Kim Minh :  Giảng dạy toán 7B, 9; CN 9 .

6. Ông: Nguyễn Minh Tân : Giảng dạy môn lý 9; Kỹ thuật 7,8,9 ; chủ nhiệm lớp 6B .

7. Ông: Hoàng Xuân Trường - Tổ trưởng tổ KHXH; Thủ Quỹ; giảng dạy Mỹ thuật khối 6,7,8,9; Địa 6 Chủ nhiệm lớp 8A.

           

 8. Ông: Nguyễn Thanh Nam : Giảng dạy toán Khối 6, Lý khối 6; phụ trách lao động.

 

  9. Bà : Bùi Thị Hằng :Tổng phụ trách Đội TNTP HCM; dạy nhạc khối 6,7,8,9; phụ trách văn nghệ; Phụ trách công tác giáo dục an toàn giao thông; phổ biến giáo dục pháp luật; công tác nội trú, phụ trách công tác khuyến học.

10. Bà: Đặng Thị Thanh - Tổ trưởng tổ nữ công; giảng dạy môn ……

11. Ông: Bùi Văn Hùng : Chủ Tịch HĐ trường; Giảng dạy: Sinh khối 7,8,9; Địa khối 7,8,9.

12. Bà: Phạm Thị Lan Anh – Giảng dạy Toán 7A; toán khối 8  .

13. Bà: Trần Thị Hằng:Tổ phó tổ KHXH; Ban thanh tra nhân dân phụ trách giảng dạy văn khối 8,9.

14. Bà: Vũ Thị Tú Linh: Giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh khối 6,7,8,9 ;phụ trách dẫn chương trình các ngày lễ, hội nghị.

15. Bà: Nông Thị Châm: Giáo viên giảng dạy môn ngữ văn khối 6; Lịch sử 7,8,9

16. Ông: Nguyễn Văn Đào: Giáo viên giảng dạy môn Văn 7; GDCD 8,  Chủ nhiệm 7A.

17. Ông Lê Quý Trọng: Giáo viên dạy TD Khối 6,7,8,9; CN 8B.

18. Bà: Ngô Thị Hòa - Kế toán;  Phụ trách công việc hợp đồng thực phẩm, tổng hợp báo ăn với Phòng giáo dục, làm chứng từ của học sinh bán trú, các chế độ chính sách của người dạy và người học theo quy định; Tham mưu cho chủ tài khoản trong việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đảm bảo hợp lý, đúng quy định và tiết kiệm; Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định. Thực hiện công tác kế toán, lập hồ sơ, sổ sách, chứng từ về chế độ chính sách đối với CBGV - HS trong trường; Cùng chịu trách nhiệm với Hiệu trưởng về công tác tài chính, mua sắm và khấu hao tài sản trước cấp trên. Lưu trữ chứng từ các loại chế độ theo quy định; Nuôi dưỡng học sinh bán trú. Lập chứng từ bán trú hàng ngày trình Hiệu trưởng duyệt.

19. Bà: Ngô Thị Bình – Nhân viên thư viện: Phụ trách công tác thư viện, mượn trả thư viện, thiết bị; sắp sếp, thống kê, báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng, PGD  về tình hình của thư viện, thiết bị theo yêu cầu; Theo dõi công văn đi, đến của nhà trường; lưu dữ văn bản đi, đến.

20. Ông: Vàng Văn Hùng - Nhân viên phục vụ; Thủ kho; dọn dẹp văn phòng; nước uống;Nuôi dưỡng học sinh bán trú. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chính công tác nấu ăn và vệ sinh khu vực bếp ăn, đồ dùng nấu - đựng thức ăn của HSBT; đảm bảo nước uống cho học sinh.

22. Bà. Bùi Thị Nhung - Nhân viên phục vụ; dọn dẹp văn phòng; nước uống Nuôi dưỡng học sinh bán trú. Chịu trách nhiệm chỉ đạo chính công tác nấu ăn và vệ sinh khu vực bếp ăn, đồ dùng nấu - đựng thức ăn của HSBT; đảm bảo nước uống cho học sinh, .

21. Ông: Nguyễn Văn Quyền - Bảo vệ: Thực hiện việc theo dõi khóa, mở cửa hàng ngày các lớp và phòng làm việc trước và sau mỗi buổi làm việc; trực đảm bảo 24/24; Phụ trách, tiếp nhận và bảo vệ toàn bộ tài sản chung của nhà trường. Thống kê báo cáo, kiểm kê theo quy định khi BGH yêu cầu. Chịu trách nhiệm bồi thường tài sản nếu để xảy ra mất mát, hỏng vỡ theo quy định; sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất ( cửa, bàn ghế, bể nước, đường nước, mạng điện của nhà trường khi xảy ra hỏng hóc); quản lí và nuôi dưỡng HSBT.

23. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn: Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Lưu ý: Ngoài những công việc được giao như trên cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ khác do ban giám hiệu nhà trường phân công. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên được giao phụ trách công việc nào xây dựng kế hoạch, báo cáo và quản lý hồ sơ đó. Bảng phân công này có thể thay đổi.


Tập tin đính kèm
Tác giả: PTDTBTTHCS PHÌN HỒ
Nguồn:laichau.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan