Trường PTDT Nội trú Sìn Hồ tiền thân là trường Thiếu Niên Dân tộc huyện Sìn Hồ