Hôm nay thứ 7. Ngày 17/03/2018

CHUYÊN MỤC


THÔNG BÁO Thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013
Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu thông báo thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi và thời gian, địa điểm thi sát hạch tuyển dụng giáo viên cấp trung học phổ thông năm học 2012-2013

UBND TỈNH LAI CHÂU

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

Số: 380/TB-SGDĐT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lai Châu, ngày 14 tháng 8  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Thi sát hạch tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu thông báo thời gian, địa điểm khai mạc kỳ thi và thời gian, địa điểm thi sát hạch tuyển dụng giáo viên cấp trung học phổ thông năm học 2012-2013 tới thí đăng ký dự tuyển như sau:

I. Thời gian và địa điểm khai mạc kỳ thi.

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 năm 2012.

2. Địa điểm: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu.

II. Thời gian và địa điểm thi.

1. Thời gian thi: Từ ngày 23/8/2012 đến hết ngày 29/8/2012.

2. Địa điểm thi: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Yêu cầu thí sinh đăng ký dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định.

Mọi chi tiết liên hệ về Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT theo số điện thoại 0231.3876.412 hoặc 0915.639.287./.  

 

Nơi nhận:

-Website ngành;

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Văn Hán

 

Ngày 20/08/2012 - 15:38:02
Tác giả: Nguyễn Thị Nhiên -*-

[1] 2 3 ... 1177 >>

Thông báo