Hôm nay thứ 2. Ngày 20/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Thủ tục tuyển sinh - Phúc khảo bài thi

1. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT).

- Đơn vị ĐKTD tiếp nhận đơn phúc khảo và cập nhật vào phần mềm  quản lý thi (QLT) và gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cho Sở GD&ĐT.

- Sở GD&ĐT tập hợp danh sách đề nghị phúc khảo và gửi danh sách phúc khảo đến các Hội đồng thi.

Bước 2: Chấm phúc khảo bài thi

Ban phúc khảo tổ chức chấm phúc khảo bài thi theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Hội đồng phúc khảo cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm QLT, công bố kết quả phúc khảo và giử giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo cho Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Cách thức thực hiện:

-         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  Đơn đề nghi phúc khảo bài thi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

C) Thời hạn nộp hồ sơ: 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ban phúc khảo

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban phúc khảo

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận kết quả thi có thay đổi điểm sau phúc khảo (đối với những trường hợp có thay đổi điểm)

Lệ phí:

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn phúc khảo bài thi

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

-Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đặc cách tốt nghiệp THPT.

 

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT).

- Thủ trưởng đơn vị ĐKTD tiếp nhận hồ sơ đặc cách tốt nghiệp và chuyển giao cho Sở GD&ĐT.

- Sở GD&ĐT tập hợp danh sách đề nghị đặc cách tốt nghiệp và gửi danh sách đặc cách cho Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp.

Bước 2: Xét đặc cách tốt nghiệp

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn vào hồ sơ và các quy định hiện hành.

Bước 3: Nhận kết quả

Kết quả xét đặc cách sẽ được gửi cùng kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định.

Cách thức thực hiện:

-         Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt, không qua 10 ngày  trước ngày thi hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi, hồ sơ gồm:

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tại nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

+ Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của trường THPT nơi đăng ký dự thi.

- Đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại, hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh;

+ Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tại nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

C) Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Thời hạn giải quyết:

Hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp được Hội đồng xét công nhật tốt nghiệp xem xét, giải quyết cùng thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Được công nhận tốt nghiệp THPT (đối với những hồ sơ được công nhận đặc cách tốt nghiệp)

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị xét đặc cách (đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với trường hợp: Bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một môn mà không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số môn thi còn lại:

+ Điểm bài thi của những môn đã thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt từ 5,0 trở lên;

+ Xếp loại ở lớp 12: học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 Ngày có hiệu lực: 01/01/2006

-Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Văn bản Hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo