Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Thủ tục thành lập chia tách trường

1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ xin thành lập trường trung học phổ thông về Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục thành lập trường.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đề án thành lập trường.

2. Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

3. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng.

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

40 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø            Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.


2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục về Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ra Quyết định cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục.

2. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

3. Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

3. Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

4. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

5. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

6. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

7. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø            Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.


3. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông về Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đề án sáp nhập, chia tách trường.

2. Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường.

3. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng sau khi sáp nhập, chia tách.

4. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường.

5. Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

40 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2. Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

3. Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ØThông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.

Thông báo