Hôm nay thứ 2. Ngày 20/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Cấp phép giải thể hoạt động trường THPT

4. Giải thể trường trung học phổ thông.

 

Trình tự thực hiện:

 

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ đề nghị giải thể trường trung học phổ thông về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

  + Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

  + Điện thoại: 02313.792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm hoặc xem xét đề nghị của tổ chức cá nhân thành lập trường.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo bằng văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường.

- Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định giải thể nhà trường. Quyết định giải thể được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện:

-  Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

-  Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Trường trung học giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm điểm a khoản 1 Điều này;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng GD&ĐT (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Sở GD&ĐT (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT).

* Trường trung học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng GD&ĐT (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Sở GD&ĐT (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT).

b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ ( bản chính).                    

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính.                                

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

2. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

3. Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

4. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học.

 5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ xin thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp về Bộ phận “Một cửa”- Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh – Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+  Điện thoại: 02313.792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục thành lập trường

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND  tỉnh ra Quyết định thành lập trường.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” – Sở Giáo dục và Đào tạo.


Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo

- Qua hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình về việc thành lập trường;

2. Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

- Các ngành dự kiến đào tạo;

- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

b) Số lượng hồ sơ:    04 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

35 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

2. Đề án thành lập trường phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển nhà trường.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø          Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

6. Cho phép Trường Trung cấp chuyên nghiệp hoạt động

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà trường nộp hồ sơ đề nghị cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+   Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và có biên bản kiểm tra thực tế về tình hình xây dựng trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên ghi trong hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục của trường;

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ định cơ sở đào tạo có đủ điều kiện, thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo thực hiện theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 4: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

2. Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục;

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường. Báo cáo cần nêu cụ thể về đất xây dựng trường, số lượng phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; khu thực hành, ký túc xá, khu thể thao và những công trình khác đã được xây dựng trên khu đất; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên; tài chính chuẩn bị cho các hoạt động của trường;

4. Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

b) Số lượng hồ sơ:  04 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

25 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường.

2. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động.

3. Có trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục. Trong đó, diện tích sàn xây dựng không ít hơn 2m2/học sinh và tổng diện tích đất của trường không ít hơn 2 ha.

4. Có chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đảm bảo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục. Đối với trường TCCN tư thục, vốn điều lệ tối thiểu là 22,5 tỷ đồng, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kể giá trị về đất đai.

6. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

7. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực nếu nhà trường có đủ các điều kiện quy định tại Thông tư này thì được các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục. Sau thời hạn 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường có hiệu lực, nếu trường TCCN không được cấp phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường hết hiệu lực.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø            Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông báo