Hôm nay thứ 6. Ngày 24/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Sát nhập giải thể trường TCCN

7. Sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp.

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp về Bộ phận “Một cửa”- Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 02313.792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục sáp nhập, chia tách trường

- Bước 3: Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định sáp nhập, chia tách trường.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình về việc sáp nhập, chia tách trường;

2. Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc sáp nhập, chia tách trường;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

- Các ngành dự kiến đào tạo;

- Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

- Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

- Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

b) Số lượng hồ sơ:    04 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nội vụ; sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường TCCN;

2. Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

3. Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và học sinh;

4. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø     Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu;

- Điện thoại:  02313.792.278.

- Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

- Bước 2: UBND tỉnh thành lập đoàn thanh tra tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của nhà trường.

- Bước 3: Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp. Trong quyết định giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học. Quyết định giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính).

Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính             

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường TCCN;

2. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

3. Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

4. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN.         

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

ØThông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thông báo