Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Thành lập giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên

9. Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

Trình tự thực hiện:

 

 - Bước 1: UBND cấp huyện xây dựng đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện. Nộp hồ sơ về Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+  Điện thoại: 02313.792.278

 - Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh gửi hồ sơ về Sở Nội vụ.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường) lấy ý kiến bằng văn bản về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên và đề nghị sở Nội vụ thẩm định.

- Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

- Bước 4: UBND  tỉnh ra Quyết định thành lập trung tâm.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cách thức thực hiện:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Công văn đề nghị thành lập trung tâm GDTX:

Công văn của UBND cấp huyện đề nghị thành lập trung tâm GDTX cấp huyện hoặc công văn của Sở GD&ĐT đề nghị thành lập trung tâm GDTX cấp tỉnh.

2. Đề án thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên:

a) Nhu cầu của việc thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

b) Phương hướng hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

c) Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

d) Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

đ) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)           

Thời hạn giải quyết:

 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, sở Kế hoạch đầu tư, sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường, UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Quyết định hành chính

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

1. Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

3. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Ø          Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 10. Sáp nhập, giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ, công văn đề án Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên về Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+  Điện thoại: 02313.792.278

 - Bước 2: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định thủ tục, hồ sơ.

- Bước 3: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xin ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với TTGDTX cấp tỉnh).

- Bước 4: UBND tỉnh ra quyết định sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, sau được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với TTGDTX cấp tỉnh).

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Công văn đề nghị sáp nhập, giải thể của UBND cấp huyện (đối với TTGDTX cấp huyện) của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với TTGDTX cấp tỉnh).

2. Đề án sáp nhập và phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Nhu cầu của việc sáp nhập hay lý do phải giải thể;

- Phương hướng hoạt động của trung tâm sau khi sáp nhập hoặc các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và học viên sau khi giải thể;

- Những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

- Ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm sau khi sáp nhập.

b) Số lượng hồ sơ:   03 bộ ( bản chính).                    

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tổ chức Tỉnh Uỷ, Sở Nội vụ, sở Tài nguyên môi trường, sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1.Sáp nhập:

a. Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

b. Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 25 của Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

c. Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 35, Điều 38 của Quy chế tổ chức và hoạt động của TTGDTX.

2. Giải thể:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Ø     Quyết định số: 01/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên.


11. Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên

 

Trình tự thực hiện:

 

- Bước 1: Trung tâm Giáo dục thường xuyên nộp hồ sơ xin xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 02313. 792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

- Bước 3: Sở Giáo dục trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định xếp hạng trung tâm.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Cách thức thực hiện:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình đề nghị xếp hạng của Trung tâm GDTX.

2. Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

3. Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng.

4. Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên.

5. Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng (kèm theo danh sách học viên các lớp).

6. Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

7. Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)           

Thời hạn giải quyết:

 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Quyết định hành chính

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai hướng dẫn việc đánh giá, xếp hạng các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Ø          Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên.

cấp phếp giải thể Trung tâm tin học ngoại ngữ

12. Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 

Trình tự thực hiện:

 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+  Điện thoại: 02313.792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục.

- Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

- Bước 4: UBND  tỉnh ra Quyết định thành lập trung tâm.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cách thức thực hiện:

 

-Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

-Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình xin thành lập Trung tâm.

2. Đề án thành lập Trung tâm:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm.

- Mục tiêu chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.

- Cơ sở vật chất của trung tâm.

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn).

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)           

Thời hạn giải quyết:

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Quyết định hành chính

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   

Việc thành lập trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng…

» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 30 của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.  

» Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 39 của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Ø          Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

13. Sáp nhập, chia tách Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 

Trình tự thực hiện:

 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường trung cấp chuyên nghiệp về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+  Điện thoại: 02313.792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục.

- Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

- Bước 4: UBND  tỉnh ra Quyết định thành lập trung tâm.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cách thức thực hiện:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Tờ trình xin sáp nhập, chia tách Trung tâm.

2. Đề án sáp nhập, chia tách Trung tâm:

- Tên, loại hình, địa điểm đặt, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm sau khi sáp nhập, chia tách.

- Mục tiêu chức năng, nhiệm vụ của trung tâm sau khi sáp nhập, chia tách.

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo.

- Cơ sở vật chất của trung tâm sau khi sáp nhập, chia tách.

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn) sau khi sáp nhập, chia tách.

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm sau khi sáp nhập, chia tách.

3. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm sau khi sáp nhập, chia tách.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)           

Thời hạn giải quyết:

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, UBND cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Quyết định hành chính

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   

Việc sáp nhập, chia tách trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng…

» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 30 của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.  

» Yêu cầu hoặc điều kiện 3:

Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Điều 39 của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.  

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Ø          Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

14. Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 

Trình tự thực hiện:

 

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về Bộ phận “Một cửa” - Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Địa chỉ: Nhà E Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

+ Điện thoại: 02313.792.278.

- Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ, thủ tục.

- Bước 3: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

- Bước 4: UBND tỉnh ra Quyết định giải thể trung tâm.

- Bước 5: Trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cách thức thực hiện:

 

- Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” sở Giáo dục và Đào tạo.

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của cá nhân hay tổ chức;

- Phương án giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Kết luận và kiến nghị của Thanh tra đối với Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Kết quả thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ý kiến của các các cơ quan có liên quan;

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

Thời hạn giải quyết:

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu.

  - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

Quyết định hành chính

Lệ phí:

 

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 

» Yêu cầu hoặc điều kiện 1:   

Việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thực hiện khi trung tâm để xảy ra các trường hợp theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

» Yêu cầu hoặc điều kiện 2:

Có các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

Ø          Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

 

Thông báo