Hôm nay thứ 7. Ngày 18/11/2017

WEBSITE ĐƠN VỊ  Mầm non

  Tiểu học

  Trung học cơ sở


  Trung học PT

Liên kết Website


Công nhận phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi

16. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định

Đơn vị cần thực hiện thủ tục hành chính chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ tại văn phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu

           + Địa chỉ: Nhà E - Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

           + Điện thoại: 02313.792.278

- Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)

- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

          + Hồ sơ đầy đủ, chính xác thì thành lập đoàn kiểm tra thẩm định công nhận.

          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ được giao nhiệm vụ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định.

 Bước 3. Nhận kết quả

Trả kết quả sau khi được UBND tỉnh ra Quyết định và cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT.

Cách thức thực hiện:

- Tại trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT được tổng hợp từ các cơ sở GDMN đơn vị cấp xã (đối với cấp huyện), tổng hợp từ các đơn vị cấp huyện và kèm thống kê của từng đơn vị cấp huyện (đối với cấp tỉnh);

b) Hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của các đơn vị cấp xã (đối với cấp huyện), của các đơn vị cấp huyện (đối với cấp tỉnh);

c) Quyết định công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cấp xã, của UBND tỉnh đối với cấp huyện;

d) Biên bản kiểm tra PCGDMNTNT của đoàn kiểm tra đối với cấp xã (nếu là cấp huyện), đối với cấp huyện (nếu là cấp tỉnh);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

a) Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cấp huyện, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho đơn vị cấp huyện;

b) Thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện sở Giáo dục và Đào tạo, sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Nội vụ, hội Khuyến học, hội Liên hiệp Phụ nữ; tổ chức kiểm tra tại 100% số đơn vị cấp huyện và ít nhất 1/3 số đơn vị cơ sở trong mỗi huyện theo nguyên tắc chọn mẫu đại diện; lập biên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn ra quyết định công nhận các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn;

c) Sau khi tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định đối với cấp tỉnh, nếu đạt tiêu chuẩn, UBND cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận cấp tỉnh đạt chuẩn PCGDMNTNT.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

-  Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở VHTT&DL, Sở Y tế, Tỉnh đoàn Lai Châu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định hành chính             

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch PCGDMNTNT; chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác PCGDMNTNT; tổ chức tự kiểm tra đánh giá để có biện pháp củng cố, duy trì kết quả PCGDMNTNT, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, công nhận; báo cáo kết quả PCGDMNTNT cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch PCGDMNTNT; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tham gia thực hiện công tác PCGDMNTNT; tổ chức kiểm tra, công nhận đơn vị cơ sở; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, công nhận; báo cáo kết quả PCGDMNTNT cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch PCGDMNTNT; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tham gia thực hiện công tác PCGDMNTNT; tổ chức kiểm tra, công nhận đơn vị cấp huyện; đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, công nhận; báo cáo kết quả PCGDMNTNT cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc ban hành Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Thông báo