Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và các lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.