PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

LĐLĐ HUYỆN NẬM NHÙN

CĐ TRƯỜNG PTDTBTTH MƯỜNG MÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Mường Mô, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam;

          Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường  PTDTBTTH Mường Mô ngày 16 tháng 9 năm 2017;

          Căn cứ phiên họp lần thứ I của BCHCĐ ngày 16 tháng 9 năm 2017.

 Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường PTDTBTTH Mường Mô phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn như sau:

          I. DANH SÁCH TRÍCH NGANG BCH

TT

Họ và tên

Nam

Nữ

NTNS

Dân tộc

Đảng viên

Trình độ

Chức vụ

CM

CT

CQ

1

Phạm Thị Thanh Tuyết

 

x

30/11/1984

Kinh

x

ĐH

 

PHT

CTCĐ

2

Đỗ Thị Thu Hiền

 

x

15/12/1977

Kinh

x

ĐH

 

GV

PCTCĐ

TBNC

3

Nguyễn Văn Hiệp

x

 

28/04/1978

Thái

x

ĐH

TC

PHT

Ủy viên

4

Phan Thị Vân

 

x

04/9/1990

Thái

x

ĐH

 

TTTK 2,3

Uỷ viên

5

Điêu Thị Dự

 

x

15/10/1987

Thái

x

ĐH

 

TTTK1

Ủy viên

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BCH CÔNG ĐOÀN

          1. Đồng chí Phạm Thị Thanh Tuyết: Ủy viên BCH-Chủ tịch công đoàn.

- Cùng BCH công đoàn vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên đi vào thực tế  tại cơ sở.

- Điều hành công việc hàng ngày: Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở, giải quyết những vấn đề khi có chủ trương của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Tổ chức chế độ làm việc của đội ngũ cán bộ công đoàn tại cơ sở.

- Thay mặt ban chấp hành công đoàn cơ sở tham gia ý kiến, bàn bạc, phối hợp cùng với người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề có liên quan đến hai bên.

- Quản lí nguồn kinh phí công đoàn.

2. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền: Ủy viên BCH- Phó chủ tịch công đoàn.

- Phó ban quản lí bán trú. Trưởng ban nữ công.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động theo đúng chức năng, đồng thời theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách, công việc thăm hỏi động viên công đoàn viên trong công đoàn;

- Thực hiện và quản lí các loại sổ sách công đoàn: Kế hoạch nữ công; Chương trình hành động nữ công; Sổ theo dõi “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”; Sổ theo dõi thi đua công đoàn (hoàn thiện và theo dõi hồ sơ liên quan đến công tác thi đua của công đoàn).

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp: Ủy viên BCH công đoàn

- Phụ trách công tác tư tưởng chính trị của CB, CC, VC, người lao động;

- Theo dõi các công văn công đoàn, cùng BCH thực hiện nhiệm vụ cần thực hiện, giải quyết trong công văn.

- Theo dõi ngày công lao động của công đoàn, quản lí Bảng chấm công lao động của Cán bộ, GV, NV hàng tháng.

- Chỉ đạo các hoạt động Lao động của công đoàn;

- Tham gia giám sát, đánh giá hoạt động của Đoàn, Đội.

4. Đồng chí Phan Thị Vân- Ủy viên BCH

- Chủ nhiệm UBKT công đoàn.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của UBKTCĐ;

- Xây dựng quy chế hoạt động và vận hành quy chế của UBKT cùng Ban TTND.

- Phụ trách Văn nghệ-Thể dục thể thao của công đoàn, đánh giá việc tham gia phong trào VN-TDTT của đoàn viên công đoàn.

- Tổng hợp các ý kiến phản ánh, khiếu nạy của đoàn viên công đoàn báo cáo hàng tháng, quý, năm.

5. Đồng chí Điêu Thị Dự: Ủy viên BCH công đoàn

 - Thư kí Công đoàn. Thủ quỹ công đoàn.

 - Ghi chép nghị quyết công đoàn;

 - Theo dõi và quản lí các đầu sổ: Sổ thu- chi các loại quỹ công đoàn; Sổ theo dõi đăng nộp các khoản nhân đạo- từ thiện; Sổ theo dõi tình hình đời sống công đoàn viên.

 

 

Nơi nhận:

- Chi bộ;

- BGH Nhà trường;

- CĐVCĐ;

- BCHCĐ;

- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

                      CHỦ TỊCH

                                           

 

 

Phạm Thị Thanh Tuyết

 

Ngày 05/10/2017 - 15:09:23
Tác giả: CTCĐCS -*-
Bài viết liên quan