KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN

 

CÔNG ĐOÀN GD NẬM NHÙN

CĐCS TRƯỜNG THCS

 PÚ ĐAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                                                                                           

                                                                           Pú Đao, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

QUI CHẾ

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS PÚ ĐAO

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 Căn cứ điều lệ Công Đoàn Việt Nam.

 Căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị Công đoàn cơ sở ngày 24 tháng  9 năm

2016.

 Căn cứ cuộc họp của BCHCĐ ngày 27/09/2014 thảo luận và nhất trí

thông qua qui chế làm việc của Ban chấp hành với những nội dung như sau:

 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA BCHCĐ CƠ SỞ TRƯỜNG THCS PÚ ĐAO

 

Điều 1. BCH Công đoàn trường THCS Pú Đao do Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019  bầu ra, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng trường THCS Pú Đao, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Giáo Dục huyện Nậm Nhùn về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

          - Hoạt động của Ban chấp hành thực hiện theo đúng điều lệ công đoàn Việt Nam.

          - Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trường THCS Pú Đao có quyền hạn sau:

          + Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp công tác Công đoàn hàng tháng, hàng quí, cả năm và toàn nhiệm kỳ nhằm thực hiện Nghị quyết của Chi bộ đề ra, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và các chương trình công tác hàng năm của Hiệu Trưởng trường THCS Pú Đao.

          + Quyết định những vấn đề theo phạm vi chức năng của Công đoàn. Tham gia với Ban giám hiệu nhà trường trong việc ban hành các chế độ chính sách liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ, công chức trong nhà trường.

          + Quyết định các nội dung tiêu chuẩn xây dựng Công đoàn vững mạnh, khen thưởng và kỉ luật các công đoàn viên trong trường.

          + Chuẩn bị nội dung, nhân sự và các yêu cầu tổ chức Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ kế tiếp.

          Nhiệm vụ Ban chấp hành Công đoàn trường:

          - Phối hợp với chính quyền hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tổ chức các hội nghị về đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực quản lý trong nhà trường.

          - Tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, chương trình công tác của nhà trường, tổ chức thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, các hoạt động xã hội, từ thiện…

          - Tổ chức xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổ chức học tập tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng; Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của ngành; Nội qui, qui định của Nhà trường cho tất cả các công đoàn viên.

          - Thu thập, phân tích các ý kiến đề nghị của đoàn viên Công đoàn và người lao động, đề xuất với Chi bộ, Ban giám hiệu có chủ trương biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề cần thiết.

          - Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của thầy cô giáo, cán bộ viên chức, thực hiện đúng các chủ trương chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ viên chức, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

          - Kịp thời giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo của đoàn viên Công đoàn. Công tác kiểm tra có qui chế riêng.

          - Công tác bảo hộ, an toàn lao động: Tăng cường công tác giám sát kiểm tra việc thực hiện an toàn và bảo hộ lao động.

          Điều 2. Ủy viên BCHCĐ trường có trách nhiệm:

          - Tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH, nghiên cứu, đóng góp, đề xuất ý kiến xây dựng các Nghị quyết, Quyết định, chương trình công tác thường xuyên và định kỳ hằng quí, phản ánh các thông tin cần thiết, tham gia các hoạt động do BCH phân công; gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn, các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

          Điều 3. Ủy viên BCH có quyền hạn, quyền lợi:

          - Được dự họp công đoàn trong Nhà trường để nắm tình hình, góp ý kiến nằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của BCHCĐ trường.

          - Ủy viên BCHCĐ được khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, được tạo điều kiện thuận lợi học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức phục vụ Công đoàn và tham quan giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm

Điều 4. BCHCĐ cơ sở làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trứơc BCHCĐ.

Điều 5. BCHCĐ có công tác từng tháng, từng năm. Các cuộc họp BCHCĐ thảo luận và quyết định chương trình công tác, xây dựng các chương trình công tác chuyên đề về các mặt hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức. Các văn bản cuộc họp được gửi trước cho các ủy viên BCH trước 1 ngày.

Điều 6. Trong cuộc họp BCHCĐ, các ủy viên đóng góp ý kiến bằng cách phát biểu trực tiếp hoặc ghi bằng văn bản. Các quyết định của BCH phải được trên 50% số Ủy viên BCH tán thành mới có giá trị. Ủy viên BCH có quyền bảo lưu ý kiến của mình nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành Nghị Quyết của BCH.

          Điều 7. Đối với Chi bộ nhà trường

          BCHCĐ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ nhà trường. Các chương trình công tác, các hoạt động Công đoàn trường đều phải báo cáo với Bí thư và phải được sự thống nhất của Bí thư  hoặc Chi ủy.

          Điều 8. Đối với Ban giám hiệu

          BCHCĐ thông qua Hiệu trưởng các hoạt động của Công đoàn để đựơc sự thống nhất và hỗ trợ. Ngoài ra Công đoàn trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt kế hoạch về chuyên môn của BGH, thông cáo tình hình hoạt động của Công đoàn cho BGH biết.

          Điều 9. Đối với Công đoàn Giáo dục Nậm Nhùn.

          BCHCĐ cơ sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp và quản lý toàn diện của Công đoàn ngành Giáo dục Nậm Nhùn. Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo. BCHCĐ cơ sở chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động Công đoàn, về phong trào cán bộ viên chức, và thực hiện các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.

          Điều 10. Chế độ hội họp báo cáo

          - Họp định kỳ hàng tháng vào ngày Thứ năm của tuần thứ hai của tháng.

          - Trường hợp đột xuất Chủ tịch CĐ có thể triệu tập họp đột xuất.

          - Thực hiện báo cáo nhanh những vấn đề đột xuất.

          Điều 11. Tài chính của Công đoàn

          - Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau

          + Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp hàng tháng (1%).

          + Phân bổ của CĐ cấp trên

          Điều 12. Phân bổ kinh phí mục chi theo QĐ số 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013

          Mục chi:

          - Lương, phụ cấp cho BCH:  30%

          - Chi quản lý hành chính:      10%

          - Chi hoạt động phong trào:  40%

          - Chi thăm hỏi CĐV:             20%

          Điều 13. Thống nhất chi tiêu.

          - CĐV ốm nằm viện: 150.000đ/người

          - CĐV ốm ở nhà: 80.000đ/người

          - Con CĐV ốm nằm viên: 100.000đ/người

          - Con CĐV ốm ở nhà: 50.000đ/người

          - Bố, mẹ đẻ + bố mẹ vợ (chồng) CĐV ốm nằm viên: 100.000đ/người

          - Bố, mẹ đẻ + bố mẹ vợ (chồng) CĐV ốm ở nhà: 50.000đ/người

          - CĐV xây dựng gia đình: 200.000đ/người

          - Nhà CĐV có tang: 500.000đ (bố mẹ đẻ; anh, chị, em ruột; con)

          - CĐV + Bố mẹ đẻ + con gặp tai nạn rủi ro; bệnh hiểm nghèo mỗi CĐV ủng hộ tối thiểu (50.000đ)

          - CĐV nữ sinh con: 200.000đ/con

          - CĐV chuyển công tác: 300.000đ/người

          - Khen thưởng con CĐV trong học tập:

          + HSG: 100.000/con

          + HSTT: 50.000đ/con

          + Đối với các con học mẫu giáo cuối năm có giấy chứng nhận "Cháu ngoan Bác Hồ": 50.000đ/con.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

          Điều 14. Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 5/10/2014, các đồng chí trong BCH công đoàn và CĐV chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 15. Bản qui chế này đã được Hội nghị BCHCĐ cơ sở thống nhất, biểu quyết thông qua ngày 24/9/2016 gồm có 15 điều.

 

Nơi nhận:

- Chi bộ  (để b/c).

- BHG để phối hợp.

- BCH CĐCS (t/h).

- Lưu CĐCS.

TM. BAN CHẤP HÀNH

                      Chủ tịch

                                           

 

 

 

Bùi Đức Hào

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách

CĐV - LĐV  ký cam kết thực hiện quy chế hoạt động công đoàn

năm học 2016-2017

 

Stt

Họ và tên

Ghi chú

1

Đào Việt Bắc

   

2

Ma Thị Hường

   

3

Bùi Đức Hào

   

4

Nguyễn Thị Thảo

 

 

5

Nông Thị Hiền

   

6

Hà Thị Thúy

   

7

Hoàng Văn Huỳnh

   

8

Giáp Văn Bằng

   

9

Mai Thị Ngọc

   

10

Tao Thị Giang

   

11

Cà Thị Hoàng

   

12

Lù Thị Lợi

   

13

Đinh Thị Thúy

 

 

14

Phạm văn Tính

 

 

Ngày 23/09/2017 - 16:45:46
Tác giả: Phạm Thị Thanh Tuyết -*-
Bài viết liên quan