Hôm nay thứ 2. Ngày 19/03/2018

CHUYÊN MỤC


HỘI NGHỊ Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng và triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/HU ngày 04/12/2017 của huyện ủy Sìn Hồ, vào ngày 9 tháng 1 năm 2018, chi bộ trường THPT Nậm Tăm đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII của Đảng và triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cho đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường. Qua hội nghị, nhằm giúp các đồng chí đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch thực hiện, khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của các Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch nhận thức lệch lạc.

Trong thời gian học tập Nghị quyết trong một ngày, tất cả đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị đã nghiêm túc học tập và cơ bản nắm vững nội dung, quan điểm trong các Nghị quyết Hội nghị trung ương 6:

          - Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

          - Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

          - Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

          Dưới đây là một số hình ảnh


Ngày 05/03/2018 - 00:11:22
Tác giả: Bùi Cương -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo