Hôm nay thứ 2. Ngày 19/03/2018

CHUYÊN MỤC


Một số ĐỀ THI NĂNG LỰC
MÔN SINH HỌC

Câu1: (1,0 đ). Phân biệt lục lạp và ti thể  ( cấu tạo và chức năng ).

Câu 2: (1,25đ). Ở người bộ nhiễm sắc thể 2n = 46. Quá trình nguyên phân từ một hợp tử người tạo ra 8 tế bào mới.

a.     Xác định số đợt phân bào của hợp tử.

b.    Xác định tổng số nhiễm sắc thể của các tế bào trên ở kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối?

Câu 3: (0,75đ). Một loài ruồi có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12.

a.     Xét 5 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 4 đợt. Tất cả các tế bào con đều tham gia giảm phân tạo giao tử. Tính số giao tử được sinh ra.

b.     Xác định số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần cung cấp cho các tế bào tại mỗi vùng: sinh sản, tăng trưởng, chín.

Câu 4: (0,5đ). Vì sao lá cây có màu xanh. Những cây lá có màu đỏ hoặc đỏ tím có quang hợp được không? Tại sao?

Câu 5: ( 0,5đ). Khi chiếu sáng qua lăng kính (tán sắc ánh sáng tạo dãy ánh sáng 7 màu) vào một sợi tảo dài trong dung dịch có các vi khuẩn hiếu khí, quan sát kính hiển vi nhận thấy: Vi khuẩn tập trung nhiều ở hai đầu sợi tảo. Hãy giải thích hiện tượng này.

Câu 6: (1,0đ). Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến từ dưới nước lên sống trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?

Câu 7: (1,0đ). Hãy trình bày chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn.

Câu 8: (1,0đ).

a.  Một quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là: 0,6AA : 0,4Aa. Sau một thế hệ ngẫu phối, người ta thu được ở đời con 8000 cá thể. Tính theo lí thuyết số cá thể có kiểu gen dị hợp ở đời con là bao nhiêu?

b.  Trong trường hợp các gen phân li độc lập tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là bao nhiêu?

c. Ở người gen B quy định da bình thường trội hoàn toàn so với gen b quy định da bạch tạng. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một cặp vợ chồng da bình thường mang gen bạch tạng. Theo lí thuyết tính xác suất để cặp vợ chồng trên sinh 3 con trong đó một con bị bệnh và hai con bình thường.

Câu 9: (1,0đ). Màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì?

Câu 10: (1,0đ). Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả dài. Các cặp gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể. Cây dị hợp tử về hai cặp gen giao phấn với cây thân thấp quả tròn thu được đời con phân li theo tỉ lệ: 310 cây thân cao, quả tròn: 190 cây thân cao, quả dài: 440 cây thân thấp, quả tròn: 60 cây thân thấp, quả dài.

a.     Tính tần số hoán vị giữa hai gen nói trên?

b.    Tìm kiểu gen của cây dị hợp tử về hai cặp gen nói trên?

Câu 11: (1,0đ). Về quần thể sinh vật:

a.     Thế nào là sự biến động số lượng cá thể trong quần thể?

b.    Căn cứ vào tác động của các tác nhân môi trường có thể chia biến động số lượng các thể của quần thể thành những dạng nào?

c.      Cơ chế nào tham gia vào việc điều khiển số lượng cá thể trong quần thể?


Câu 1(2 đ) : Hãy cho biết các đặc điểm cấu trúc của ADN giúp chúng thực hiện được chức năng mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền ?

Câu 2 (1 đ): Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân ?

Câu 3 (1đ):

a.       Trong các phản ứng sau đây, phản ứng nào được xem là ứng động, phản ứng nào là hướng động?

1.      Cây nắp ấm bắt sâu bọ.

2.      Lá cây trinh nữ khép lại khi bị chạm nhẹ.

3.      Ngọn cây hướng về phía có ánh sáng.

4.      Hoa mười giờ nở lúc 10 giờ nếu nhiệt độ thích hợp.

5.      Rế cây tránh nơi có ánh sáng.

6.      Hoa hướng dương quay về nơi có ánh sáng mặt trời.

7.      TB khí khổng đóng mở.

8.      Rễ cây hướng về nơi có nguồn chất dinh dưỡng.

b. Trên cánh đồng mía , khi thấy mía trổ hoa thì nhà vườn thường chiếu sangscanhs đồng mía trong vài đêm liền, mỗi đêm khoảng 20 phút thì không thấy trổ hoa nữa. Giải thích hiện tượng trên?

Câu 4(1.5 đ) :

 a. Tại sao tim đập suốt đời mà không biết mệt mỏi?

b.      Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn?

Câu 5(1 đ) :

 Lai hai cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Xác định tần số hoán vị gen ?

Câu 6 (1 đ):

Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 16%. Xác định thành  phần kiểu gen của quần thể (P) ?

Câu 7(1 điểm)

a : Nêu vai trò của giao phối không ngẫu nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đối với tiến hóa nhỏ ?

            b.  Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể một và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một và thể tam bội lần bao nhiêu ?

Câu 8 (1,5 đ):

a. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ thuộc mối quan hệ sinh thái nào trong quần xã ? Nêu đặc điểm của mối qua hệ đó ?

b.      Trên 1 Cặp NST tương đồng có mang 1 cặp gen Aa. Qua giảm phân  tế bào mang cặp NST trên có thể cho những loại giao tử nào? Giả thích ?

Câu

Đáp án

Điểm

 

 

 

 

 

 

1

Những đặc điểm về cấu trúc của phân tử ADN đảm bảo cho nó giữ được thông tin di truyền:
- Trên mỗi mạch đơn của phân tử ADN, cac Nucleotit liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị bền vững.

0.25

- Trên mạch kép các cặp Nu lên kết với nhau bằng liên kết hidro giữa các cặp bazo nitrit bổ xung. Tuy lên kết hidro không bền nhưng số lượng liên kết lại rất lớn nên đảm bảo cấu trúc không gian của ADN được ổn định và dễ dàng cắt đứt trong quá trình tự sao.

 

 

0.25

- Nhờ các cặp Nu liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ xung đã tạo cho chiều rộng ADN ổn định, các vòng xoắn của ADN dễ dàng liên kết với protein tạo cho cấu trúc ADN ổn định, thông tin di truyền được điều hòa.
- Từ 4 loại Nu do cách sắp xếp khác nhau đã tạo nên tính đặc trưng và đa dạng của các phân tử ADN ở các loài sinh vật.

0.5

Những đặc điểm của ADN đảm bảo chức năng truyền đạt thông tin di truyền:
- ADN có khả năng tự nhân đôi vào kì trung gian giữa 2 lần phân bào theo nguyên tắc bổ xung nhờ đó mà NST hình thành, thông tin di truyền được ổn định qua các thế hệ.

0.25

- ADN chứa các gen cấu trúc, các gen này có khả năng phiên mã để thực hiện cơ chế tổng hợp protein, đảm bảo cho gen hình thành tính trạng.
- ADN có thể bị biến đổi về cấu trúc do đột biến, hình thành những thông tin DT mới, có thể được di truyền cho cơ chế tái sinh của ADN.

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nội dung       Nguyên phân                                    Giảm phân

Loại Tế bào   TB sinh dưỡng và TB sinh dục sơ khai          TB sinh dục vùng chín

Số lần phân chia                                                     1 lần phân chia   2 lần phân chia

Vị trí sắp xếp NST                                                 Tập trung 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo tại kì giữa                                                 Tập trung 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo vào kì giữa giảm phân 1 và 1 hàng vào kì giữa giảm phân 2

Kết quả         Tạo 2 TB con giống nhau và giống mẹ           Tạo 4 tế bào con có bộ NST bằng 1 nửa của mẹ

 

0.25

 

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

0.25

 

 

 

 

3

a. Hướng động gồm các ví dụ : 3,4,5,6,8.

- Ứng động gồm các ví dụ: 1,2,7

0.5

- Khi mía trổ hoa hàm lượng đường bị suy giảm à năng suất thấp nên ngăn chặn mía ra hoa.

- Mía là TV ngày ngắn chỉ ra hoa khi đêm có độ dài nhất định. Nếu chu kì tối bị gián đoạn ( ngắt quãng thời gian tối) thì cây không ra hoa được nữa

- Ban đêm Pđx giảm biến thành Pđ và thời gian tối đủ dài cây sẽ ra hoa. Chớp sáng đỏ lam Pđ àPđx sẽ ức chế ra hoa.

0.5

 

 

 

 

4

a. Tim đập suốt đời không biết mệt mỏi vì:

- 1 chu kỳ tim gồm 0,8s trong đó

+ Tâm nhĩ co 0,1s dãn 0,7s

+ Tâm thất co 0,3s dãn 0,5s

+ Phan dãn chung 0,4s

à Mặc dù tim hoạt động nhưng trong mỗi chu kì tim đã có thời gian nghỉ ngơi hợp lí nên .

0.5

- Chiều hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn

+Từ chưa có hệ tuần hoàn đến có hệ tuần hoàn

+ Hệ tuần hoàn hở đến hệ tuần hoàn kín

+ Từ hệ tuần hoàn đơn đến hệ tuần hoàn kép

+ Từ tim 2 ngăn đến tim 3 ngăn sau đó là tim 4 ngăn

+ Từ máu pha đến máu không pha trộn.

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

- Trường hợp 1 : Hoán vị 2 bên, kiểu gen bố mẹ giống nhau và tần số bằng nhau

- KH aabb = 0,04 à Tỉ lệ giao tử ab = <0,25 là giao tử hoán vị

- Tần số HVG = 0,2x2 = 0,4

0.25

-          Trường hợp 2 : Hoán vị 2 bên, kiểu gen bố mẹ khác nhau, tần số bằng nhau

- Ta có aabb = 0,04  à  giải phương trình ta được  

à f=0,2/ loại f =0,8

0.5

Trường hợp 3 : Hoán vị 1 bên bố hoặc mẹ

Ta có aabb = 0,04 à ab =  0,04 x 2 = 0,08 <0,25 à là giao tử hoán vị

à Tần số HV f= 0,08 x2 =0,16

 

 

0.25

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

- Gọi cấu trúc di truyền của QT P là dAA +hAa + raa

Quần thể ban đầu có 25% thân thấp vậy r = 0,25

- Sau một thế hệ ngẫu phối QT đạt trạng thái cân bằng di truyền có cấu trúc

 , Sau ngẫu phối thân thấp chiếm 16% , vậy  

0.25

- Sau 1 thế hệ ngẫu phối QT cân bằng di truyền, tần số alen không đổi từ QT ban đầu

 

0.25

-Theo cấu trúc QT ban đầu  à h = (q-r)x2 = (0,4-0,25)x2 = 0,3

0.25

- Vì d +h +r  1 àd = 1-h-r = 1-0,3-0,25=0,45

à QT ban đầu 0,45AA + 0,3Aa +0,25 aa.

0.25

 

 

 

7

Vai trò của giao phối không ngẫu nhiên:

-Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử, giảm dần tỉ lệ dị hợp tử.

- Giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen di truyền của quần thể.

0.25

 Vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên

- Thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.

- Một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn, alen có hại có thể trở lên phổ biến.

- Làm nghèo vốn gen di truyền.

0.25

-  TV có 12 nhóm gen liên kết à n = 12

-  Số lượng NST của thể 1 : 2n – 1 = 23 NST

- Số lượng NST của thể tam bội : 3n = 3x12 = 36 NST

0.5

Ngày 06/03/2018 - 22:34:55
Tác giả: Sưu tầm -*-

[1] 2 3 ... 1178 >>

Thông báo