Hôm nay thứ 4. Ngày 21/03/2018

CHUYÊN MỤC


Ngày 10 tháng 9 năm 2016 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 củ

[1]

Thông báo