Hiệu trưởng

Hiệu trưởng: Nghiêm Thị Vỵ                                                       

Điện thoại: 0359486875

Email: nghiemvy1972@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Lịch

Điện thoại: 0974600586

Email: tranlich84@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 0976678078

Email: trangmntl@gmail.com