Tổ mẫu giáo lớn

Tổ trưởng: Hoàng Thị Bồng

Tổ phó: Hà Thị Ngân

Tổ Mẫu giáo nhỡ

Tổ trưởng: Phạm Thị Huyền

Tổ phó: Trần Thị Là