Bà: Nguyễn Thị Hồng Thái

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hành chính

Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ:Tổ phó tổ Hành chính

Ông: Lò Văn Cường

Chức vụ: Bảo Vệ

Bà: Nguyễn Thị Lợi

Chức vụ: Nhân viên

Bà: Trịnh Thị Nụ

Chức vụ: Y tế