Nhà trường thông báo tới tất cả các đ/c giáo viên đúng ngày 9/5/2019 yêu cầu các đồng chí nộp sổ họp về để nhà trường chấm BDTX nội dung 3 nhé