Thông báo: Yêu cầu các đ/c GV ngày 9/5/2019 nộp sổ họp về nhà trường để chấm điểm BDTX nội dung 3