Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Kiều Tráng Sỹ phân công giảng dạy TD 6,7,8,9, chủ nhiệm 6A
  | Kiều Tráng Sỹ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÒNG THỊ QUYÊN, ĐỊA 6B,7,8A,9; GDCD 6,8,9B
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • giao án văn 8 tuần 12,13
  | Phan Văn Kỳ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lìm Văn Toan. Nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 6B, Vật lí 9B.
  | Lìm Văn Toan - PTDTBT THCS Tà Hừa | 85 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÒNG THỊ QUYÊN, ĐỊA 6B,7,8A,9; GDCD 6,8,9B
  | Tòng Thị Quyên - PTDTBT THCS Tà Hừa | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kiều Tráng Sỹ phân công giảng dạy TD 6,7,8,9, chủ nhiệm 6A
  | Kiều Tráng Sỹ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kiều Tráng Sỹ phân công giảng dạy TD 6,7,8,9, chủ nhiệm 6A
  | Kiều Tráng Sỹ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kiều Tráng Sỹ giảng day TD 6,7,8,9
  | Kiều Tráng Sỹ - PTDTBT THCS Tà Hừa | 50 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Huyền Chang- Lịch báo giảng
  | Nguyễn Thị Huyền Chang - PTDTBT THCS Tà Hừa | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Huyền Chang - Toán 6B; Lí 8A, B; Lí 7B; Lí 6A, B
  | Nguyễn Thị Huyền Chang - PTDTBT THCS Tà Hừa | 96 lượt tải | 5 file đính kèm