Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Giáo án s8,9
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 51 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Giáo án Sinh 89 Hoa 8
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 42 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Vũ Thị Oanh NVPC: Ngữ văn 7A,E; Lịch sử 9A,B,C; Công nghệ 7A,C,E - Giáo án năm 2020 - 2021
  | Vũ Thị Oanh - THCS xã Mường Than | 122 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thuận giảng dạy Sinh, Hoá
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 61 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Giáo án, báo giảng tuần 8,9
  | Vũ Thị Oanh - THCS xã Mường Than | 55 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Bùi Thị Xuân; NVPC: Chủ nhiệm 9E; Văn 9E; Sử 8ABC; Sử 9DE; Công nghệ 6AB
  | Bùi Thị Xuân - THCS xã Mường Than | 76 lượt tải | 9 file đính kèm
  Giáo án
 • Dương Thành Nam. Dạy môn: Toán 8AC; TD 6BCE; TD 7AB
  | Dương Thành Nam - THCS xã Mường Than | 83 lượt tải | 56 file đính kèm
  Giáo án
 • Hà Văn Giang, PCNV: Chủ nhiệm 6D, Toán 6BD, Vật lí 9AB, 6E, Công nghệ 8AB, Mĩ thuật 9A
  | Hà Văn Giang - THCS xã Mường Than | 69 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thìn - giảng dạy Sinh học Khối 7, Hóa học 8A,B, Hóa học 9C,D,E
  | Nguyễn Thị Thìn - THCS xã Mường Than | 60 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Trịnh Thị Thanh Bình - Nhiệm vụ: Toán 8BD; Lý 9BCE; CN 9E; MT 9E
  | Trịnh Thị Thanh Bình - THCS xã Mường Than | 86 lượt tải | 9 file đính kèm