Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Trần Thị Oanh - Phân công Giảng dạy Sử 7A
  | Trần Thị Oanh - THCS xã Hua Nà | 125 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tạ Hùng Luân - Lịch báo giảng
  | Tạ Hùng Luân - THCS xã Hua Nà | 248 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 03(21/9/2020 đến 26/9/2020)
  | Ngô Thị Bứn - THCS xã Hua Nà | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trần Thị Thanh . LỊCH BÁO GIẢNG
  | Trần Thị Thanh - THCS xã Hua Nà | 98 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lê Thị Cúc - Nhiệm vụ phân công: Văn 9A, 6B, Sử 7A, Công nghệ 6B, Nhạc 6A,B.
  | Lê Thị Cúc - THCS xã Hua Nà | 106 lượt tải | 3 file đính kèm
 • báo giảng tuần 26
  | Giàng Thị Dê - THCS xã Hua Nà | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Trần Thị Thanh. Phân công nhiệm vụ giảng dạy: Ngư văn 7A
  | Trần Thị Thanh - THCS xã Hua Nà | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thanh - Lịch báo giảng
  | Nguyễn Thị Thanh - THCS xã Hua Nà | 128 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lò Thị Thiết, Báo giảng tuần 16
  | Lò Thị Thiết - THCS xã Hua Nà | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Sổ báo giảng
  | Đỗ Thế Dũng - THCS xã Hua Nà | 109 lượt tải | 1 file đính kèm